ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง : 50130000-3561

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีมีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตรม. มีลำรางทั้งหมด 64 คลอง รวมความยาง 107,610 เมตร สภาพพิียมราทั่วไปยังมีประชาชนอาศัยคลองเป็นทางสํยจร และยังใช้คลองในการดำรงชีวิตและการระบายนำ้และระบายนำ้เมื่อถึงฤดูฝน ปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนคือปัญหาการระบายนำ้ไหลไม่สะดวก ทำให้นำ้คูคลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย สาเหตุเกิดจากคูคลองตื้นเขินและมีผักตบชวาวัชพืชปิดขวางทางนำ้ไหลและทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เเพื่อเปิดทางนำ้ไหลให้สะดวก ป้องกันนำ้ท่วมขังในพื้นที่ 2.เพื่อเป้นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันเกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต - คลองตะโหนด ผลลัพธ์ - ลดปัญหานำ้ท่วมขัง - นำ้ในคูคลองไหลได้สะดวกเพิ่มขึ้น - ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : รายงานผู้บริหารเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : ประกาศใช้แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลอง พร้อมแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและทุกฝ่ายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : คณะทำงานแต่ละฝ่ายนำร่างแผนฯให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายตรวจสอบร่างแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ มีมติให้ปรับแก้ไขตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : คณะทำงานฯ เสนอร่างแผนประชุมเพื่อทบทวนและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 :คณะทำงานประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : คณะทำงานฯ ร่วมตรวจสอบร่างแผนฯและเสนอแนะในการปรับร่างแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : คณะทำงานฯ มอบหมายภารกิจให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 :1. คณะทำงานประชุมคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนฯ 2.คณะทำงานและคณะกรรมการประชุมร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 :1.เตรียมการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองโดยสำรวจและรวบรวมสภาพคูคลองในพื้นที่ 2.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟุคลองคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเตรียมการจัดทำแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การจัดทำร่างแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การอนุมัติแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประกาศใช้แผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3561

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3561

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0936

ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเจรจา 8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **