ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ : 50130000-3570

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก - เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก - เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง 2. ปรัปบรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

2020-3-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1418 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62 2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 63 4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาคู้ ปริมาณงาน 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม. - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม. 2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 40 ม. จำนวน 1 หลัง - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,850 ตร.ม. - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม. - รื้อประตูห้องเรียนเดิม พร้อมติดตั้งประตูยูพีวีซี อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 บาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ;ันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3570

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3570

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **