ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3572

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีมีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตรม. มีลำรางทั้งหมด 64 คลอง รวมความยาว 107,879เมตร สภาพพิียมราทั่วไปยังมีประชาชนอาศัยคลองเป็นทางสํยจร และยังใช้คลองในการดำรงชีวิตและการระบายนำ้และระบายนำ้เมื่อถึงฤดูร้อน ปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนคือปัญหาการระบายนำ้ไหลไม่สะดวก ทำให้นำ้คูคลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย สาเหตุเกิดจากคูคลองตื้นเขินและมีผักตบชวาวัชพืชปิดขวางทางนำ้ไหลและทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เเพื่อเปิดทางนำ้ไหลให้สะดวก ป้องกันนำ้ท่วมขังในพื้นที่ 2.เพื่อเป้นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันเกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต - คลองในพื้นที่เขตมีนบุรีจำนวน 26 คลอง ผลลัพธ์ - ลดปัญหานำ้ท่วมขัง - นำ้ในคูคลองไหลได้สะดวกเพิ่มขึ้น - ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - หนังสืออนุมัติงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเลขที่ กท 5203/1464 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 - สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2563 - การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 12 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-25)

90.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเตรียมการจัดทำแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การจัดทำร่างแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การอนุมัติแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประกาศใช้แผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขายแบบ-ยื่นเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3572

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3572

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0936

ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเจรจา 8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **