ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด : 50130000-3575

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธริศนา อำนวยสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ในช่วงฤดูฝนทำให้ประสบกับสภาวะ น้ำท่วมขังในพื้นที่ จาการสำรวจพื้นที่ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพการระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีบางจุดของคลองที่ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่างในการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมผนวกกับการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรีกำหนดแนวทาง การพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จากการลงสำรวจพื้นที่คลองตะโหนดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนคลองตะโหนดและชุมชนบึงพระยา สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด โดยนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ริมคลองโดยยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม และปรับปรุงสภาพริมคลอง ตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อให้คลองตะโหนดซึ่งเป็นคลองสายหลักของเขตมีนบุรีสามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด ชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและเป็นการเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทางน้ำในพื้นที่เขตมีนบุรีอีกทางหนึ่ง

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตมีนบุรี 2.เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดสวยงามร่มรื่น และสร้าง Land Mark พร้อมจุด Check in บริเวณสะพานริมคลอง 3.เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณตลองตะโหนด ให้สามารถระบายน้ำได้ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.พัฒนาคลองตะโหนด จากคลองแสนแสบถึงถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ความยาว 1,250 เมตร โดยแก้ไขปัญหาขยะ ผักตบชวา วัชพืชในคูคลอง และป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง 2.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยริมคลองตะโหนด มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยั่งยืน 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

-1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร สำหรับโครงการรักษารอบ(โครงการมีนบุรีร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำสวนหย่อมบริเวณจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง 5. จัดระเบียบยกปลายอ กระชังเลี้ยงปลา 6. เก็บตัวอย่างนำ้ในคลองส่งตรวจ 7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมทางFacebook และกลุ่มไลน์เครือข่ายคลองตะโหนด 8. เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 9. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ครั้งที่ 2 9.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 9.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 10. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11. กิจกรรมพิธีมอบโครงการให้ชุมชนคลองตะโหนดเพื่อสืบทอดการดำเนินการ วันที่ 3 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : 14 สิงหาคม 2563เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำ 27 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำน้ำหมักชีวภาพ เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : 1.ทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะ ใบไม้ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหลจากคลองแสนแสบ-ราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ และ ราษฎร์อุทิศฝั่งใต้-ถ.สุวินทวงศ์ 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองตะโหนด 3.คณะทำงานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้แก่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักบุ้ง พืชผักสวนครัว กิจกรรมการฝึกอาชีพจักสานผักตบชวา การเพาะปลูกต้นไม้ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนริมคลองโดยให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ซึ่งกำหนดดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บรนิเวณคลองตะโหนด ปลูกต้นไม้ริมคลอง กำหนดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองตะโหนดส่งตรวจคุณภาพน้ำ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 การห้ามชุมนุม ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 2.หากสถานการณ์คลี่คลายจะเร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/04/2563 : ดำเนินกิจกรรมจามโครงการดีงนี้ 1.ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองตะโหนด 3.ปลูต้นทองอุไรและต้นกระดุมทองบริเวณริมคลอง 4.ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งจุดบริเวณ Check - in

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2016 ทำให้บางกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของมวลชนยังไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : 1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร 3. ตกแต่งจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : 1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร 3. ตกแต่งจุดเช็คอินริมคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ริมตลิ่ง 2. เตรียมพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ริมคลองตะโหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : 1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 2. ดำเนินการเพื่อบำรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองตะโหนด ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : 1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ตามคำสั่งที่ 401/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 2. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งและตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองจากฝั่งคลองแสนแสบถึงถนนราษฎร์อุทิศ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 3. ประสานงานหน่วยงานเอกชนเพื่อร่วมดำเนินการ 4. ประชุมคณะกรรกมารโครงการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 5. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักระบายน้ำตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองตะโหนด 2. ทำพิธีเปิดโครงการ และดำเนินกกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงสภาพพื้นที่ริมคลองโตนด วันที่ 27 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : 1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ 2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการบชุมชนบึงพระยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 3. จัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0937

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **