ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการมีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม : 50130000-3578

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ บนทางเท้า ลุกล้ำ ผิวการจราจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้า ได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม โดยเฉพาะถนน สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง สำนักงานเขตมีนบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา 2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : 1 ดำเนินกิจกรรมครบตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : -1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 900 ม. - 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารปะจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-25)

85.00

25/07/2563 : 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 1000 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารปะจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2563 และทำความ สะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : 1 ปรัมปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ ระยะทางประมาณ 700 ม. 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารปะจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : - 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง - 2. ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารปะจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-17 เมษายน 2563 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุกวัน วันละ 2 รอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงหน้าบริษัทเพรสซิเด้นท์ เบเกอรี่ ถึงหน้าสถานีดับเพลิงบางชัน ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 15-17 เมษายน 2563 2.ทำความสะอาดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสะพานลอยคนข้าม และป้ายรถโดยสารทุวัน วันละ 2 รอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางช่วงบริเวณแยกมีนพัฒนาถึงหน้าวัดบำเพ็ญเหนือ ระยะทาง 400 ม. 2.ล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารปะจำทาง สะพานลอยคนข้าม ระยะทาง 1800 ม. ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและเกาะกลางถนนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธฺ 2563 2.ล้างทางเท้าผิวทางจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้ามในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะทาง 3600 เมตร 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบทางเท้า ตรวจตรา กวดขันผู้ขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าทุกสัปดาห์ 4.จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีคันหิน ทางเท้า ป้ายรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทาง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 - ปรับกรุงภูมิทัศน์ใหล่ทางบริเวณสี่แยกมีนพัฒนาถึงสุดเขตมีนบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : ทำกิจกรรม Bing cleaning day ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงภูมิทัศด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างความสวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจกรรมที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดกิกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3578

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3578

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0937

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **