ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต : 50140000-3442

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมานัต คูคอน โทร.6884

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบัง มีนิคมอุตสาหกรรมและสถานศึกษาอยู่หลายแห่ง มีพื้นที่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้น จึงมีประชากรสัญจรและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้สำนักงานเขตลาดกระบังประสบปัญหา การทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ อันเกิดจากการไม่รู้กฎหมายและการขาดวินัยของประชาชน

50140900/50140900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสร้างวินัยแก่ประชาชนผู้ใช้ที่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด 3.เพื่อให้พื้นที่เขตลาดกระบังมีทัศนียภาพที่ดีมากขึ้น 4.เพื่อให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตลาดกระบัง 5.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

1.กำหนดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด คือบริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้มีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน ทางน้ำ หรือทางสาธารณะ โดยออกแผ่นพับ ใบปลิว หรือใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์หรือวิธีอื่นใดให้ประชาชนและผู้สัญจรทราบ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 3.ร้อยละ 90 ของประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุด จับ - ปรับ ในพื้นที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-30)

92.00

30/08/2563 : .......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติการ บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย พนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยประชาสัมพันธ์ กวดขัน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนที่สาธารณะ ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2563 มีการว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติการ บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย พนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยประชาสัมพันธ์ กวดขัน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนที่สาธารณะ ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติการ บริเวณทางเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย พนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยประชาสัมพันธ์ กวดขัน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนที่สาธารณะ ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2562 มีการว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติการ บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย พนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยประชาสัมพันธ์ กวดขัน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนที่สาธารณะ ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีการว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติการ บริเวณแยกสุขสมาน ปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 1 นาย และพนักงานเทศกิจ 3 นาย ประจำจุดปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตักเตือน ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ /

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0890

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **