ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50140000-3444

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพัฒนภูมิ อิงปัญจลาภ โทร. 6884

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตลาดกระบังกำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีประชาชนทั้งที่สัญจรไปมาและพักอาศัยประจำในพื้นที่เขตเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวในถนนสายหลัก เกิดความแออัด ในการจอดยานพาหนะและเป็นปัญหาด้านการจราจร ประชาชนบางส่วนจึงมักใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บางครั้งฉวยโอกาสจอดและขับขี่ยานพาหนะบนทางเท้าอีกด้วย

50140900/50140900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรัรกษากฎหมายของบ้านเมืองตามกฎจราจร

เป้าหมายของโครงการ

1.เจ้าหน้าที่สามารถกวดขันการห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ครอบคลุมถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้อย่างต่อเนื่อง 2.ไม่มีอุบัติเหตุบนทางเท้าหรืออุบัติเหตุบนทางเท้าลดน้อยลง 3.สถิติผู้กระทำความผิดลดน้อยลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-30)

92.00

30/08/2563 : ...เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2,000 บาท (คดีเปรียบเทียบปรับที่ 3531/63 ลว.3 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000.-บาท ตามคดีเปรียบเทียบปรับที่ 3239/63 ลว.5 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.........เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตามคดีเปรียบเทียบปรับที่ 2926/63 ลว.2 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,000.-บาท และคดีเปรียบเทียบปรับที่ 3057/63 ลว.15 มิถุนายน 2563 จำนวน 3,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน............เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2,000 บาท (คดีเปรียบเทียบปรับที่ 2381/63 ลว.2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง เป็นประจำ และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.........เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขันดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 7 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า เดือนพฤศจิกายน 2562 ไม่พบผู้กระทำความผิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวีมาร์เก็ต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.2562 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0890

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **