ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50140000-3446

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนลัทธรณ์ สุนทร 6873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-

50140500/50140500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำการสำรวจโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และโฉนดที่ดิน ที่ยังไม่ยื่นแบบเสียภาษี 2. เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน 3. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการรายรับของแต่ละปี 2. ยอดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ได้ครบถ้วนทั่วถึง และเป็นธรรมกับประชาชน 3. ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และให้ความร่วมมือในการเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-30)

85.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : แจ้งเจ้าของที่ดินติดต่อฝ่ายราได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-30)

50.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-29)

20.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 1,550,678.76 - ภาษีป้าย = 246,1450.00 - ภาษีบำรุงท้องที่ = 140,178.90 รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท = 1,937,307.66 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งแบบ ภ.ด.ส.4 ให้เจ้าของกรรมสิทธ์เพื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-29)

3.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เตรียมดำเนินการขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.51 (2019-10-30)

0.51

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท -ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ = 1,847,642.31 บาท -ภาษีป้าย = 176,863.80 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ = 27,103.35 บาท รวมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท = 2,051,609.46 บาท

** ปัญหาของโครงการ :--//--

** อุปสรรคของโครงการ :--//--

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0897

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **