ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส สำนักงานเขตลาดกระบัง (Best Service) : 50140000-3447

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณฤดล พรมชาติ โทร. 6862

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ไม่มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น -สถานที่จอดรถของบุคลากรในหน่วยงานอยู่รวมกับประชาชน -บรรยากาศการทำงานไม่ค่อยดี เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมโดยรอบ -ขาดสถานที่สำหรับผ่อนคลอยความอ่อนล้าจากการทำงาน -ขาดสถานที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ -บุคลากรบางส่วนมีสมรรถภาพร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน -ขาดกิจกรรมเพิ่มความสุขให้กับคนทำงานและผู้รับบริการ -บุคลากรในหน่วยงานต้องการมีสุขภาพที่ดี

50140200/50140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-สำนักงานเขต มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น -บุคลากรในหน่วยงาน มีสุขภาพดี (Happy Body) สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ -บุคลากรได้รับการผ่อนคลาย (Happy Relax) -สำนักงานเขตมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริการสุขภาพที่ดี -บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมที่สำนักงานเขตกำหนด -ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

-พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร -บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 -ดัชมีมวลกายคงที่หรือลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของข้าราชการทั้งหมด -ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy work life index) รายบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน -จำนวนกิจกรรมในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม -ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

9/30/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิค19)จึงทำให้การจัดกิจกรรมฯไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-28)

95.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการดำเนินงานจัดทำโครงการสร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค) และวอคค์แลนด์รี่ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้หมด ซึ่งบางกิจกรรมได้ดำเนินการไปแล้วก่อนมีการแพร่ระบาดฯ มีเพียงกิจกรรมวอคค์แลนด์รี่เพียงกิจกรรมเดียวที่ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-28)

65.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยมีการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้และเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดการจัดกิจกรรมเป็นการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผน..แต่ยังมิได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดกิกรรมได้ จึงชะลอการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ แต่ยังมีการปรึกษาหารือหาและคอยติดตามสถานการณฺ์ไปก่อน ซึ่งหากว่า สามารถจัดกิรกรรมได้ก็จะดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-28)

45.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผน..แต่ได้มีการหารือปรับแผนการดำเนินการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงทำได้แค่ปรับแผนกิจกรรมไว้ก่อน ซึ่งจะสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะและสถานการณ์ที่จะอำนวยให้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการจัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) จึงได้ชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ก่อน เพราะยังอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ัออำนวยให้ดำเนินการหรือจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากอยู่ในสภาวะที่ยังไม่สามารถดำเนินการหรือจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไว้แล้ว แต่เ้นื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จึงพิจารณาเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมออกไปอีกะยะหนึ่งคาดว่าน่าจะดำเนินกิจกรรมฯทอีกครั้งในเดือนเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมและดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ และพิจารณาดูความเหมาะสมของระยะเวลาที่ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมและดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ และพิจารณาดูความเหมาะสมของระยะเวลาที่ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน:- มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 มีการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเขต มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ หลากหลาย ของกินของใช้ มีดนตรีเพิ่มความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย และจะมีการจัดกิจกรรมอื่นตามแผนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการตามแผนโดยได้จัดทำโครงการสร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส สำนักงานเขตลาดกระบัง แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือมอบหมายภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ "สร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส สำนักงานเขตลาดกระบัง" เพื่อขออนุมัติในหลักการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ"สร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส เขตลาดกระบัง"
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบันทึกมอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดเตรียมแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนงาน (ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้)
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0898

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **