ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คืนชีวิตคลอง สู่สุขภาวะที่ยั่งยื่น : 50140000-3448

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชชา ฟักคง โทร. 6860

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองมหานครที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในทุกๆ มิติได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำและน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม ประกอบกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการคืนชีวิตคลอง สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อพัฒนาคลองลำแขก ซึ่งเป็นคลองซอยออกสู่คลองสี่และคลองประเวศน์บุรีรมย์ เป็นคลองระบายน้ำหลักของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) มีความกว้าง 8-10 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ระดับความลึก 1.50 เมตร สามารถเป็นทางระบายน้ำได้เมื่อเกิดฝนตกหนัก และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลำแขกและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและความตื้นเขิน บริเวณคลองลำแขก โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 2.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ 2.3 เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลำแขก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 จุด โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.3 มีเครือข่ายดูแลรักษาคลองลำแขกไม่ให้มีการทิ้งขยะ ระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด/ดักจับไขมัน หรือสิ่งรุกล้ำตลอดแนวคลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/08/2563 : รักษาสภาพคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองลำแขกเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการทำงานฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมอบหมายภารกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สนข.ลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับภูมิทัศน์เก็บผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่โครงการเลื่อนกำหนดทาสีสะพานจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจวัดคุณภาพน้ำทำพื้นที่สีเขียวเลื่อนกำหนดวันจัดกิจกรรมจิตอาสา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองลำแขก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำเดือนและกำหนดวันทาสีสะพานข้ามคลองลำแขก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ดอกบริเวณพท.โครงการฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลองวันที่ 27 ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน เสนอโครงการเพื่อลงนามอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สร้างทีมงานการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนริมคลอง หน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์คลอง และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแนวทางวางแผนดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่าย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ประกอบการริมคลอง และประชาชน
:40%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ และดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม ในการรักษาสภาพคลอง เก็บขยะวัชพืชในคลอง ขุดคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้
:95%
เริ่มต้น :2020-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขต ทราบ
:100%
เริ่มต้น :2020-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0898

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **