ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เขตลาดกระบัง : 50140000-3454

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุวรรณา เพ็งธรรม 0 2326 9008

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2555 พบว่าสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อกำหนดกรอบและทิศทาง ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

50140400/50140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของเขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-13)

100.00

13/09/2563 : - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินติดตามเพื่อรับป้ายมาตรฐานฯ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- มีการพิจารณาปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 24 แห่ง และจำนวน 11 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งผลการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2563 ที่สอบไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งมีจำนวนผู้ผ่านการประเมินความรู้จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย - การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 32 แห่ง และจำนวน 9 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งผลประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 - จัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - จัดการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง - การดำเนินการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำในสถานศึกษา และตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 24 แห่ง และจำนวน 15 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - จัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - จัดการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง - การรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำในสถานศึกษา และตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร ถนนประชานิเวศน์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 20 แห่ง และจำนวน 25 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

***ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27/03/2563 (เนื่องจากระบบเกิดการขัดข้อง) ความก้าวหน้าของโครงการ : 45.00 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 28 แห่ง แบ่งออกเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 6 แห่ง - รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - ตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนเมษายน 2563 ของสถานประกอบการประเภทมินิมาร์ท จำนวน 12 แห่ง - ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย - ตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 5 แห่ง - จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะว่สนบุคลฯ และตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทหมหานคร ระดับดี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมกับสำนักอนามัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 43 แห่ง แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 22 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 14 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 1 แห่ง 4.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 6 แห่ง - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลลาดกระบัง - จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะว่สนบุคลฯ และตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทหมหานคร ระดับดี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมกับสำนักอนามัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

12/27/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการข้อมูลการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 42 แห่ง แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 18 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 16 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

11/25/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างผักสด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนพฤสจิกายน 2562 จำนวน 48 แห่ง แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 18 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 22 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

10/24/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็น 1.ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง 2.มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง 3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและน้ำและตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย
:65%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ระดับเขต โดยการจัดการประชุมเครือข่ายฯอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0892

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
91.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **