ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50140000-3502

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจิรัฐติ์ ผาสุข / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นแกนกลางในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬาและสโมสรกีฬาฯ ดังนี้ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ และเสริมสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาไปสู่การกีฬาในระดับสูงขึ้น 2. จัดตั้งสโมสรกีฬาประจำเขตฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาในพื้นที่เขตฯ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 3. การสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงสภาพลานกีฬาให้มีความพร้อมกับความต้องการของผู้มาใช้ลานกีฬาในแต่ละวัน 4. จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านการกีฬากับคณะกรรมการลานกีฬาในด้านกายภาพ, ด้านการฝึกซ้อมกีฬา, และเป็นผู้สำรวจด้านอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ฯลฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2561 โดยได้รับการจัดตั้งลานกีฬาในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 36 ลานกีฬา เป็นลานประเภท A จำนวน 7 แห่ง, ลานประเภท B จำนวน 16 แห่ง และลานกีฬาประเภท C จำนวน 13 แห่ง และในปี 2559 ได้จัดตั้งสโมสรกีฬาฯ โดยใช้ชื่อว่า “สโมสรกีฬาลาดกระบัง” มีคณะกรรมการสโมสรกีฬาเป็นผู้ดำเนินการบริหารงานสโมสรกีฬาและดูแลการดำเนินงานของลานกีฬาในฐานะเป็นสมาชิกของสโมสรกีฬาลาดกระบังให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการกีฬาในพื้นที่เขตฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานลานกีฬาและสโมสรกีฬาเขตฯ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้การประสานระหว่างสโมสรกีฬาและลานกีฬามีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อเป็นการจัดระเบียบของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ เกิดกระบวนการพัฒนาลานกีฬาแบบยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานประจำลานกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 13 อัตรา โดยปฏิบัติงานในลานกีฬาตามประเภทลานกีฬา ( A B C ) จำนวน 36 แห่ง โดยแยกอัตราอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาประเภท A จำนวน 7 ลาน / 7 คน, ลานประเภท B จำนวน 16 ลาน / 3 คน และลานกีฬาประเภท C จำนวน 13 ลาน / 2 คน รวมทั้งอาสาสมัครลานกีฬาประจำเขตฯ จำนวน 1 คน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ 2. กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาลาดกระบัง ให้การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จำนวน 36 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-29)

0.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-10-30)

16.00

29/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3502

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3502

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0911

ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **