ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50140000-3503

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายกิตติภัทร นวลรอด โทร.6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์และการแพร่ระบาดของยาเสพติดข้างต้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร และมีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งตามมาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เมืองมีความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด โดยการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพิ่มขึ้นทุกชุมชนจนครบ 2,067 ชุมชน

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 2 เพื่อให้การอำนวยการด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

1 การพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เรื่องยาเสพติด ศิลปะการป้องกันตัว ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร ทักษะการหาข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ทักษะและเทคนิคการตรวจค้นและการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เห็นสมควร 2 เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยทางสำนักงานเขตเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กนักเรียน ซึ่งห้วงเวลาการจัดกิจกรรมนั้นก็ยังไม่เปิดภาคเรียน และอีกกลุ่มเป้าหมายก็คือ อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 538 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงเห็นควรขอยกเลิกโครงการในปีนี้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

2020-5-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างขอคืนงบประมาณ เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมของมวลชน เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

2020-4-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างขอคืนงบประมาณ เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-30)

25.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และตรวจสอบรายชื่ออาสาสมัครฯ ที่มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เพื่อจะขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการฝึกอบรม ให้มีจำนวนคนที่มารวมตัวกันน้อยลง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-29)

20.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนรายชื่ออาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3503

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3503

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0906

ตัวชี้วัด : งานยุทธศาสตร์ 2. (1) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ (2) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **