ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50140000-3514

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.พิมพ์ณพัทธ ใยนิรัตน์ 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของ ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือผู้นำยุวกาชาดที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาดได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย นับเป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการทางลูกเสือและยุวกาชาดให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้สำนักงานเขตจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามหลักสูตรวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทยกำหนด

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และบทบาทของตนในฐานะผู้นำ ๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง ผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน ๑๖๐ คน หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน ๑๖๐ คน รวม จำนวน ๓๒๐ คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ เป็นโครงการจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มุ่งเน้นทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่น และหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับกับนักเรียนเพื่อป้องกันโรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-30)

68.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเลื่อนการอบรมโครงการตามสถานการ์โรคระบาดโควิท-19 จนกว่าจะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-25)

67.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินยืมทดรองใช้ในราชการเพื่อเตรียมพร้อมจัดอบรมตามโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมอบหมายโรงเรียนเจ้าภาพผู้ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-28)

40.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมประชุมคัดเลือกโรงเรียนเจ้าภาพในการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดพร้อมเงินงวด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0896

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.40

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **