ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50140000-3515

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.รฐานิษฐ์ กงแก้ว 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตลาดกระบัง มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดจนต้องได้รับทราบนโยบายทางด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมามีครูขอลาออกจากราชการ โยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู รวมทั้งได้มีการบรรจุข้าราชการใหม่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดประจำปีการศึกษา ๒๕60 ขึ้น

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับทราบนโยบายทางการศึกษา จากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และสนองตอบได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 790 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานห้องประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเลื่อนการประชุมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิท-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อประสานงานสถานที่จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อสถานที่เพื่อจัดประชุมครู

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมอบหมายโรงเรียนเจ้าภาพดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคัดเลือกโรงเรียนเจ้าภาพดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดพร้อมเงินงวด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0896

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.40

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **