ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50140000-3517

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นส.ยุพิน ทะนงค์ 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสำนักงานเขตลาดกระบังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา โรงเรียนวัดขุมทอง โรงเรียนลำพะอง สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้าหรือการ กำจัดศัตรูพืชในการทำกสิกรรม ๒.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ๒.๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงาน เกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ๒.๔ เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักไร้สารพิษไปสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน ๒.๕ เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ๓.๑.๑ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบังเข้าร่วมโครงการฯ ๕ โรงเรียน ๓.๑.๒ ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๑ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการ ปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ ๓.๒.๒ สำนักงานเขตลาดกระบังมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียน การสอนวิชาเกษตรครบวงจร จำนวน ๕ โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-25)

67.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการให้โรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งบัญชีจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดพร้อมเงินงวด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0896

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.40

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **