ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50140000-3526

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรรณทิวา วรรณวาศ โทร.6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ อปพร. เขตลาดกระบัง เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิก อปพร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุ อปพร. เขตลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้สมาชิก อปพร. อยู่เวรวันละ 2 ผลัด ผลัดละ 2 คน ทุกวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนตุลาคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-30)

92.00

30/08/2563 :จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนกันยายน 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 24800 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 3040 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนสิงหาคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 24800 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 3098 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนกรกฎาคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนมิถุนายน 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนพฤษภาคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนเมษายน 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนมีนาคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 23200 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 3025 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 24800 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 2100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-29)

25.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนมกราคม 2563 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24800 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 2718 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-30)

16.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนธันวาคม 2562 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24000 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 2540 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตลาดกระบังเดือนพฤศจิกายน 2562 และทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 24800 บาท และเบิกจ่ายค่าดำเนินกิจการ อปพร. จำนวน 1680 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝึกทบทวนอปพร.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0917

ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิก อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน

ค่าเป้าหมาย คน : 50

ผลงานที่ทำได้ คน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **