ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย : 50140000-3527

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกิตติภัทร นวลรอด โทร. 6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สถิติเขตลาดกระบัง มักมีเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงส่งผลให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันและเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม มีความรู้ในเรื่องสาเหตุการเกิดอััคคีภัยและสามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงานเขตลาดกระบัง 2. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมมีความพร้อมและตื่นตัวในการป้องกันระงับอัคคีภัย ตลอดจนการอพยพหนีภัย 3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดกระบัง รวมทั้งสมาชิก อปพร. สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้น 4. ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสถานที่ทำงานและทรัพย์สินส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต สมาชิก อปพร. จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง 15 นาย มาเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ็อมทั้งสิ้น 166 ราย ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานเขต และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-30)

40.00

30/08/2563 : ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-30)

30.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่ 18 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-30)

25.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-30)

20.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตลาดกระบัง หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-30)

20.00

2020-4-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตลาดกระบัง หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-30)

15.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-29)

15.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-30)

15.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝึกซ้อมตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3527

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3527

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **