ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50140000-3529

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ถนนสายหลักในพื้นที่ของเขตลาดกระบังเป็นเส้นทางที่สามรถเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราได้ ซึ่งสภาพเกาะกลางถนนยังขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามต่อเนื่องกันระหว่างถนนและเขตใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย 2. เพื่อเป็นการกระจายบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและถนนสายหลักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น 4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปลูกต้นไม้ประดับ จำนวน 25,415 ต้น ปูหญ้านวลน้อย จำนวน 530 ตร.ม. ถมหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 310 ลบ.ม. บริเวณเกาะกลางถนนหลวงแพ่ง เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานทับยาวถึงยูเทิร์นกลับรถหน้าบริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ขนาดพื้นที่ประมาณ 530 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดส่งของ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดส่งของ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3529

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3529

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0895

ตัวชี้วัด : 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **