ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง : 50140000-3553

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายจิรัฐติ์ ผาสุข / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยให้มีการจัดตั้งลานกีฬาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากแนวนโยบายได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน, บริษัท ฯลฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณรูปแบบ MOU เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและมีรูปแบบที่ทันสมัย ปลอดภัย จึงจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ให้เป็น “ศูนย์กีฬาชุมชน” โดยบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที.เขตลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวฯ ซึ่งตั้งอยู่ซอยทับยาว 8 ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้กับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ) เป็นผู้รับมอบ และได้ทำการเปิดศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง พร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเป็นศูนย์กีฬาชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อเป็นการจัดระเบียบของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ 4. สร้างกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาออกกำลังกายในศูนย์กีฬาชุมชนมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที.เขตลาดกระบัง ให้มีความพร้อมและเป็นศูนย์กีฬาชุมชนต้นแบบที่จะให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในแต่ละวัน กำหนดจัดการแข่งขันชุมชน ครั้งที 8 เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 64 ชุมชน โดยแบ่งชุมชนออกเป็น 4 กลุ่มสีๆ ละ 100 คน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 5 คน (กีฬาสากล) จำนวน 1 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 10 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากวิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...วิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเตรียมการประชุมจัดการแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0911

ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **