ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร : 50140000-3555

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวสุกานดา จันทร์ปรุงตน / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้นำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมองตามมติคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นโดยมอบให้ทุกกระทรวง/ทบวง สำรวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ แต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจัย หรือการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมและความสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตระหนักในภารกิจต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งนโยบายสำคัญมากมายโดยเฉพาะเรื่องธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุแล้วที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาแล้วมากมายสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุธนาคารสมองเขตลาดกระบัง

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มประเภทต่างๆ ของวุฒิอาสาธนาคารสมองเขตลาดกระบังให้เป็น ศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลเป็นทุนสังคม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของธนาคารสมองเขตลาดกระบังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเผยแพร่ภูมิปัญญา อนุรักษ์ สืบทอดผลงานผู้สูงอายุที่ดีต่อท้องถิ่น เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (แบบไป-กลับ ๑ วัน) จำนวน 35 คน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…ปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-30)

10.00

30/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากวิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากวิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเตรียมการจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0916

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **