ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50140000-3570

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายกิตติภัทร นวลรอด โทร.6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 กำหนดให้ทุกอำเภอรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตอำเภอของตน รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ขึ้น เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดทุกคนจะต้องมีความรู้ มีระเบียบวินัย และความเข้าใจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น จากภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ ตลอดจนอุบัติภัยบนท้องถนนที่กรุงเทพมหานครมีสถิติการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้แก่สมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว สามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับสมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว 3. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมีความรักและมีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิก อปพร.

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-30)

20.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ส่งคืนเงินงบประมาณ เพราะไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับ อปพร. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงเห็นว่าควรยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีนี้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-30)

20.00

2020-5-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างขอคืนเงินประมาณ เพราะคาดว่าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-30)

20.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนโครงการ กำหนดการฝึกอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือเมื่อสถานการณ์ covid-19 คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-30)

15.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนโครงการ กำหนดการฝึกอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือเมื่อสถานการณ์ covid-19 คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-29)

15.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอปรับเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมเป็นต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน และสถานที่ใน กทม. 1 วัน (ไป-กลับ) อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-30)

15.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือร่วมกับ อปพร. ขอปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการ อปพร.เขต เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-30)

8.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือกับสมาชิก อปพร. เพื่อสำรวจความต้องการเรื่องหลักสูตรที่ต้องการได้รับการทบทวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และประสานวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำประกาศรับสมัคร อปพร. ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรทบทวน)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3570

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3570

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0917

ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิก อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน

ค่าเป้าหมาย คน : 50

ผลงานที่ทำได้ คน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **