ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50140000-3583

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

16.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16.00

นายกิตติภัทร นวลรอด โทร.6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์และการแพร่ระบาดของยาเสพติดข้างต้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร และมีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งตามมาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เมืองมีความปลอดภัย รวมทั้งให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด โดยการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพิ่มขึ้นทุกชุมชนจนครบ 2,067 ชุมชน

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 2 เพื่อให้การอำนวยการด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

1 การพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เรื่องยาเสพติด ศิลปะการป้องกันตัว ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร ทักษะการหาข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ทักษะและเทคนิคการตรวจค้นและการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เห็นสมควร 2 เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3583

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3583

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **