ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย : 50140000-3587

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

16.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16.00

นายกิตติภัทร นวลรอด โทร. 6859

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

- สถิติเขตลาดกระบัง มักมีเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงส่งผลให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันและเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม มีความรู้ในเรื่องสาเหตุการเกิดอััคคีภัยและสามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงานเขตลาดกระบัง 2. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมมีความพร้อมและตื่นตัวในการป้องกันระงับอัคคีภัย ตลอดจนการอพยพหนีภัย 3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดกระบัง รวมทั้งสมาชิก อปพร. สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้น 4. ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสถานที่ทำงานและทรัพย์สินส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต สมาชิก อปพร. จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3587

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3587

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0921

ตัวชี้วัด : 5.2 ความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **