ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50140000-3591

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางปรียานาถ นิลพัตร โทร. 6862

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกรหัสประจำบ้านได้อย่างชัดเจน

50140200/50140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน :- โดยผู้รับบริการยื่นคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารฯ แล้วนำใบอนุญาตฯและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มาติดต่อยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านฯ ในการขอต้องมาดำเนินการหลังจากได้มีการปลูกสร้างอาคารแล้ว หลังจากได้รับคำร้องฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ(ดำเนินการตามขั้นตอน) และออกเลขรหัสประจำบ้านพร้อมได้มีการบันทึกการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านในระบบคอมพิวเตอร์บนระบบภูมิสารสานสนเทศ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2563 (1-29 พ.ย.63) ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าอาคารฯ จำนวน 34 ราย และได้มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้แก่ผู้อื่นคำร้อง จำนวน 36 ราย 115 เลขหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อส่งไปยังสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3591

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3591

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-2005

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **