ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างสุขภาพ กายใจ สวนสวย สดใส สำนักงานเขตลาดกระบัง (Best Service) : 50140000-3593

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

16.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16.00

นายณฤดล พรมชาติ โทร. 6862

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

-สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ไม่มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น -สถานที่จอดรถของบุคลากรในหน่วยงานอยู่รวมกับประชาชน -บรรยากาศการทำงานไม่ค่อยดี เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมโดยรอบ -ขาดสถานที่สำหรับผ่อนคลอยความอ่อนล้าจากการทำงาน -ขาดสถานที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ -บุคลากรบางส่วนมีสมรรถภาพร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน -ขาดกิจกรรมเพิ่มความสุขให้กับคนทำงานและผู้รับบริการ -บุคลากรในหน่วยงานต้องการมีสุขภาพที่ดี

50140100/50140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-สำนักงานเขต มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น -บุคลากรในหน่วยงาน มีสุขภาพดี (Happy Body) สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ -บุคลากรได้รับการผ่อนคลาย (Happy Relax) -สำนักงานเขตมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริการสุขภาพที่ดี -บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมที่สำนักงานเขตกำหนด -ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

-พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร -บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 -ดัชมีมวลกายคงที่หรือลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของข้าราชการทั้งหมด -ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy work life index) รายบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน -จำนวนกิจกรรมในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม -ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0921

ตัวชี้วัด : 5.2 ความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **