ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เขตลาดกระบัง : 50140000-3595

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสุวรรณา เพ็งธรรม 0 2326 9008

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2555 พบว่าสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อกำหนดกรอบและทิศทาง ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

50140400/50140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของเขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 30 แห่ง และจำนวน 15 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งผลประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 19 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 - ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 33 แห่ง แบ่งเป็น 1.ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 5 แห่ง 2.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 28 แห่ง - จัดการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ฝ่ายสิ่งแวลด้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **