ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-3289

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

93.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93.00

นางสาวจันทนา พริกเล็ก โทร. 02 543 1474 หรือ โทร. 7384

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

50150800/50150800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-28)

93.00

28/09/2563 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.07 (2020-08-29)

70.07

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วน ถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.89 (2020-07-23)

57.89

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ถุกต้อง ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.88 (2020-06-25)

54.88

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.81 (2020-05-27)

47.81

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.36 (2020-04-24)

38.36

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามเร่งรัดดำเเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.13 (2020-03-25)

31.13

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจ้างและติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.39 (2020-02-25)

22.39

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจ้างและติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.94 (2020-01-24)

14.94

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจ้างและติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมววดรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.69 (2019-12-25)

9.69

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจ้างและติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.87 (2019-11-26)

4.87

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจ้างและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.80 (2019-10-24)

2.80

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3289

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3289

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0786

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.69

100 / 100
2
31.13

100 / 100
3
54.88

100 / 100
4
93.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **