ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50150000-3291

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรพิมล เกิดสิน โทร 7370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐาน ทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยของบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน -

50150400/50150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย ให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี 2.2 เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 2.3 เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้เขตหนองจอกเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลหมายถึง การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 83 ครั้งแยกเป็น กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง กิจกรรมที่ ๒ การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-01)

100.00

1/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลประกอบด้วย การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน้ดือนมกราคม - เมษายน 2563 กิจกรรมที่ 1 จำนวน 35 ครั้ง และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 48 ครัง (เป้าหมาย 83 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-02)

68.00

2/4/2563 : ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลประกอบด้วย การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน้ดือนมกราคม - มีนาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 48 ครัง (เป้าหมาย 83 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-04)

43.00

4/3/2563 : ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลประกอบด้วย การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน้ดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 24 ครั้ง (เป้าหมาย 83 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการสื่อสารผิดพลาด

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการสื่อสารผิดพลาด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-03)

43.00

3/3/2563 : ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลประกอบด้วย การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน้ดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 24 ครั้ง (เป้าหมาย 83 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.50 (2020-02-03)

32.50

3/2/2563 : ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาลประกอบด้วย การตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน้ดือนมกราคม 2563 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 13 ครั้ง (เป้าหมาย 83 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-03)

20.00

3/1/2563 : เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินการงานสุขาภิบาล โดยตรวจเหตุรำคาญ ตรวจสอบสุขลักษณะ ตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเร่งด่วน การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 83 ครั้งแยกเป็น กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง กิจกรรมที่ ๒ การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโคีงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **