ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50150000-3292

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภัชชา เจริญยัง โทร 7370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยในภาพรวมของกรุงเทพมหานครพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตราย และเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในปี 2553 พบร้อยละ 2.9 และในปี 2554 พบว่าอัตราปนเปื้อนเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย คือร้อยละ 3.9 โดยพบสาเหตุหลักคือการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลง เช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร และอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครและประชาชนเขตหนองจอก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อให้อาหารมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางด้านเคมี ให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของสำนักงานเขตหนองจอก และเพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนเขตหนองจอก ซึ่งจักได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่สะอาด

50150400/50150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ เพื่อให้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ ๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารเกิดจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ๒.๔ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัย ๒.๕ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 2.6 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-02)

100.00

2/9/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 จำนวน 110 ราย (610 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 110 แห่ง เป้าหมายลดลง 3 รายไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการบางรายยังไม่เปิดกิจการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานประกอบการบางรายยังไม่เปิดกิจการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-08-03)

89.00

3/8/2563 : ผลไม่มีดำเนินการเท่าเดิม เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-07-01)

89.00

1/7/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 108 ราย (580 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 111 แห่ง เป้าหมายลดลง 2 รายไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-06-01)

87.00

1/6/2563 : ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ผลกระทบจาก Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ผลกระทบจาก Covid-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-05-01)

87.00

1/5/2563 :สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 107 ราย (574 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 111 แห่ง เป้าหมายลดลง 2 รายไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.65 (2020-04-03)

67.65

3/4/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 80 ราย (322 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 111 แห่ง เป้าหมายลดลง 2 รายไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-03-03)

61.00

3/3/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 71 ราย (289 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 111 แห่ง เป้าหมายลดลง 2 รายไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :เป้าหมายลดลง 2 ราย

** อุปสรรคของโครงการ :เป้าหมายลดลง 2 ราย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-02-04)

54.00

4/2/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 63 ราย (262 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 113 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-03)

50.00

3/1/2563 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 57 ราย (188 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 113 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-09)

34.00

9/12/2562 : สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 34 ราย (70 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 113 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผล การดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบ และรวบรวมให้ กองสุขาภิบาลอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3292

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3292

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0770

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
61.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **