ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประการ : 50150000-3294

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายบูชา พรหมรักษ์ โทร 7370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูงประกอบกับมีแม่น้ำลำคลอง ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผล ในระยะเวลาอันสั่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าว โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง ดังนั้น สำนักการระบายน้ำได้จัดทำตัวชี้วัด “ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร”ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 โดยเป็นตัวชี้วัด บูรณาการระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ต่อมาสำนักการระบายน้ำ ได้มีหนังสือแจ้ง สำนักงานเขตเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด และมีหนังสือเชิญประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจึงได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ

50150400/50150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในสถานประกอบการในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตหนองจอก 2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plant และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่ง กำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-01)

100.00

1/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ส่งหนังสือส่งแบบสำรวจให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-02)

90.00

2/4/2563 : ดำเนินการรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียกลุ่มเป้าหมายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 43 แห่ง (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43 แง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-03-02)

83.00

2/3/2563 : ดำเนินการรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียกลุ่มเป้าหมายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 39 แห่ง (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43 แง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.90 (2020-02-03)

76.90

3/2/2563 : ดำเนินการรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร แก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียกลุ่มเป้าหมายในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 35 แห่ง (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43 แง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-03)

20.00

3/1/2563 : จัดทำและจัดส่งหนังสือแระสานงานแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ้เสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 43 แห่ง และจัดส่งสำนักระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียและประชาสัมพันธ์
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งข้อมูลสำนักระบายน้ำ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0793

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.80

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **