ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน : 50150000-3295

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

82.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 82.00

นายนิธิศ นิมโรธรรม โทร 7370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยนำหลักการด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายจากการทำงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดสิ่งคุกคามสุขภาพในการทำงาน จำนวน ๘ ด้าน ประกอบด้วย ๑. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ (physical hazard) ๒. ด้านเคมี (chemical hazard) ๓. ด้านชีวภาพ (biological hazard) ๔. ด้านการยศาสตร์ (ergonomic hazard) ๕. ด้านจิตวิทยาสังคม (psychosocial health hazard) ๖. ด้านความปลอดภัย (safety hazard) ๗. ด้านอัคคีภัย และ ๘. ด้านอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวมา ในปีนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางาน(เดิม) และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม) โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ส่วนแรก ต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) ส่วนที่สอง นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เวียนทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงานโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัด ๔.๒ ในปีนี้ ยังคงวัดความสำเร็จเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ ประเมินความสำเร็จจากความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินงาน และประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน

50150400/50150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

นิยาม/คำอธิบาย การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัย จากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 5 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-08-03)

82.00

3/8/2563 : ดำเนินการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแบบ OCC 4 จัดทำและนำข้อปฏิบัติไปใช้ในหน่วยงานตามแบบ OCC 5 ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบีติตามแบบ OCC 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-07-01)

46.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-06-01)

46.00

1/6/2563 : อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-01)

46.00

1/5/2563 : ส่งแบบรายงานการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ Occ2 และ Occ 3 พร้อมหลักฐานและภาพถ่ายส่งสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-02)

35.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-03)

35.00

3/3/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-03)

35.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-03)

35.00

3/1/2563 : ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักอนามัยกำหนด ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจาการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน มาจัดการความเสี่ยง 2.คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 3.นำข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์เวียนแจ้งเพื่อถือปฏิบัติ 4.รายงานผลดำเนินการตามข้อ 1-3 ส่งสำนักอนามัย 5.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานและจัดส่งสำเนาโครงการให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : รอแนวทางการดำเนินการจากสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาโครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0785

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
46.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **