ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50150000-3298

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายจรูญ ซอเฮาะ โทร 7380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทดแทนนายหมู่ลูกเสือสามัญ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว ให้เพียงพอในปีปัจจุบัน

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รู้จักความสามัคคี และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในบทบาทของการเป็นผู้นำหมู่ได้ 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดข้อขัดแย้ง 4. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 1.2 นักเรียนหญิงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 80 คน 2 ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการลูกเสือและยุวกาชาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว แต่ชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการยืมเงินใข้ในราชการเพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ดำเนินการจัดประชุม กำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกลูกเสือและยุวกาชาดเพื่อเข้าฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำฐานกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **