ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50150000-3301

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจิดาภา ประมวล โทร 7380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูเป็นผู้รู้ มีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแนวทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานเขตหนองจอกจะต้องจัดให้ครูได้รับการสัมมนาและรับแนวทางนโยบาย แลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต และสามารถนำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้สำนักงานเขตหนองจอกเป็นศูนย์รวมวิชาการที่มีคุณภาพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาด้านการจัดเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด มาปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรับนโยบายด้านการศึกษาประจำปี แนวทางและวิธีการสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้นำความรู้จากการสัมมนาไปจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 150 คน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและนำผลการอบรมสัมมนามาเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวัันที่ 17-18 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพ่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยืมเงินใช้ในราชการเพื่อใช้ในโครงการ โดยจะดำเนินการในวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-21)

25.00

21/11/2562 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประสานวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **