ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50150000-3302

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจรูญ ซอเฮาะ โทร 7380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในโรงเรียน 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย 4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-25)

90.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 โรงเรียน มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว ได้แก่โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ โรงเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่าย จำนวน 4 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก มีโรงเรียนดำเนินการแล้ว ได้แก่โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนปผู้บริหารสถานศึกษาประชุมครูเกษตรเพื่อวางแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูเกษตร เพื่อวางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมผลผลิตของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3302

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3302

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **