ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50150000-3303

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวาสนา เจริญช่าง โทร. 7379

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 15,972 คน 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ใช้ของบประมาณไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินค่าชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ประกันอุบัติเหตได้บริษัทผู้รับประกันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 และสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดปัญหาในการรับสมัตรนักเรียนล่าช้า จึงเกิดอุปสรรคกับจำนวนนักเรียนที่นำมาดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-29)

42.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีการศึกษา 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ทำให้การรับสมัครนักเรียนล่าช้า เนื่องจากมีประกาศจากกรุงเทพมหานครกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีการศึกษา 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีการศึกษา 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีการศึกษา 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีการศึกษา 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งบัญชีจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด - ชุดนอนอนุบาล - ชุดพละและฝ่ายการศึกษาดำเนินการค่าประกันอุบัติเหตุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **