ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู : 50150000-3316

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจรูญ ซอเฮาะ โทร 7380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เยาวชนในส่วนกลางสามารถสื่อสารภาษาถิ่นกับเยาวชนอาเซียนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีต้นกำเนิด มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นภาษาที่เป็นรากฐานการสื่อสารในประเทศแถบภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศในแหลมมลายูหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ ฯลฯ การที่เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ย่อมเกิดประโยชน์สำหรับการเจรจาต่อรองที่ได้เปรียบในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมครบทุกด้าน

50150700/50150700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายู ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 400 คน - โรงเรียนสุเหร่าลำแขก จำนวน 160 คน - โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย จำนวน 120 คน - โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ จำนวน 120 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนในโครงการฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายูและสามารถสื่อสารได้ และสามารถนำความรู้และทักษะไปขยายผลต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู จำนวน 3 โรงเรียน ได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษามลายูขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน รวมถึงมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนภาษามลายู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนภาษามลายู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-26)

58.00

26/5/2563 : ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มมากขึ้น-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-30)

57.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งจะเริ่มการสอนภาษาอาหรับ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งจะเริ่มการสอนภาษาอังกฤษมลายู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างการสอนภาษามลายู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างการสอนภาษาอาหรับ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไ่ม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : รงเรียนอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบฎีการการเบิกจ่ายเงินของเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนภาษามลายู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ด้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติครูผู้สอนภาษา โดยจะเริ่มดำเนินการสอนในเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา โดยทำการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **