ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-3321

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายรัชพล เรืองศรี โทร.7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ออกไปให้กว้างขวางแก่ประชาชน

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกที่มีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-25)

99.00

25/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 1) ไม่มีกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 2) จดทะเบียนพาณิชย์ 24 ราย, จัดเก็บรายได้ 2.2 ล้านบาท, ใบอนุญาต 56 ราย, ทะเบียน 280 ราย 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 4) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 59 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-29)

33.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **