ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคลองลำไทรสู่ชุมชนน่าอยู่ : 50150000-3323

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไกรวุฒิ ดุจเมืองแมน โทร.7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก พิจารณาคัดเลือกพัฒนาคลองลำไทร ซึ่งเป็นคลองที่มีประชากรอาศัยอยู่ริมคลองและใช้ประโยชน์จากคลอง และเป็นคลองที่ไหลผ่านชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา โรงเรียน มัสยิด หมู่บ้านจัดสรร โดยสภาพคลองในปัจจุบันมีความยาว 1,600 เมตร ความกว้าง 10 - 30 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 50 เซนติเมตร และได้จัดการประชุมร่วมกับหุ้นส่วนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการและดูแลรักษาคลองลำไทร 2 ครั้ง

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคลองลำไทรไม่ให้มีขยะ วัชพืช และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2.2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคูคลอง 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ประชาชนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะตามองค์ความรู้ ที่สำนักงานเขตได้ให้การอบรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายขยะทุกประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งจะไม่มีขยะและวัชพืชในคูคลองอย่างต่อเนื่อง 3.2 ผู้บุกรุกให้ความร่วมมือในการรื้อถอนโดยสำนักงานเขตให้การสนับสนุน 3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม โดยประชาชนในชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร รวมที่จุด Check in 3.4 ให้ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาพัฒนาเป็นชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียนและชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา จัดกิจกรรมจำหน่าย "ร้านค้าแลกใจ" อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียน จัดกิจกรรมจำหน่าย"สินค้าวัดใจผู้ซื้อ" และชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียน แก้ไขและซ่อมแซมไฟทางให้สว่างตลอดทาง จัดกิจกรรมจำหน่าย"สินค้าวัดใจผู้ซื้อ" และชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดคลองโดยผู้รับเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์แนวคลองลำไทรแขวงโคกแฝด ทั้งนี้ ผูอำนวยการเขตได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนรับทราบและยินดีที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวทันที

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชุมนุมคน เช่น การจัดสินค้าวัดใจ และการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการปรับตัวชี้วัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ตรวจ คลองลำไทรคลองลำไทรเพื่อเจรจากับเจ้าของบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะบริเวณลำคลอง โดยได้ขอความร่วมมือให้รื้อถอนตามกฎหมาย ซึ่งทางสำนักงานเขตจะเข้ามาช่วยในการรื้อถอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 50 เขต 50 คลอง ผู้บริหารเขต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองลำไทร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา , ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่เจรจากับประชาชนในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกแนวริมคลองลำไทร เพื่อจัดระเบียบ และปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาคลองลำไทรสู่ชุมชนน่าอยู่ (Best service)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : ดำเนินตรวจการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : ดำเนินการขุดคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : เริ่มดำเนินการขุดลอกคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ตัวชี้วัดส่งให้คณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0783

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **