ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50150000-3325

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอมรรัตน์ ซิระเซ็น โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ขึ้น

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19) -ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 185.366ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 178.112ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 81 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.538 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 3.772 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 7.5964 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : ได้รับอนุม้ติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ และเตรียมอบรมบุคลากรด้านการกวาดทำความสะอาดพื้นที่และกลุ่มงานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ โดยไม่ใช้งบประมาณ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานและตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-26)

25.00

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.138 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.343 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-24)

15.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวมรวมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อซื้อวัสดุโครงการ/เดือนตุลาคม 2562 สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1.924 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้สำนักงาบประมาณฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุโครงการ/จัดทำแผนกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชุม/อบรม
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0765

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
14.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **