ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ : 50150000-3326

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายหีรอซ พารัตน์ โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "คัดแยกขยะพิษหรือขยะอันตราย" ขึ้น

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 2. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 2. ด้านคุณภาพ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายไปกำจัด จำนวน 760 กิโลกรัม รวมปริมาณขยะอันตรายที่คัดแยกไปกำจัดในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 125.45 ของเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 114.84 (2020-08-29)

114.84

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.29 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 16.79 ตัน คิดเป็นร้อยละ 114.84 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 106.01 (2020-07-29)

106.01

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.06 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 15.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.01 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.92 (2020-06-29)

91.92

29/6/2563 :เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.06 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 13.44 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.67 (2020-05-29)

84.67

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 3.25 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 12.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.44 (2020-04-28)

62.44

28/4/2563 เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.35 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 9.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.44 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.21 (2020-03-30)

53.21

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.39 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 7.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 53.21 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.70 (2020-02-27)

43.70

27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 1.28 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 6.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.95 (2020-01-26)

34.95

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและนำส่งกำจัดได้ 2.18 ต้น รวมตั้งแต่ต้นปี 5.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.95 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.04 (2019-12-25)

20.04

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัด จำนวน 1.77 ตัน รวมตั้งแต่ต้นปี 2.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.04 (ของเป้าหมายรายเขต 14.62 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.93 (2019-11-24)

7.93

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัดได้ 1.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของเป้าหมาย (14.62 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่/แผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และจัดเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิษ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานในระบบที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0796

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
7.78

100 / 100
3
13.79

100 / 100
4
15.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **