ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดปริมาณขยะด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ : 50150000-3327

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "ลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับและผักสวนครัวรั้วกินได้" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาใช้ประโยชน์ และต้นไม้ไปปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปริมาณขยะ ในบริเวณที่อยู่อาศัย หรือในชุมชนของตนเอง 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

สร้างเครือข่ายโครงการไม่น้อยกว่า 26 หน่วยงาน ลดปริมาณมูลฝอย โดยนำขยะรีไซเคิลมาและต้นไม้ไม่น้อยกว่า 3000 ก.ก. จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ปีงบประมาณ 2563 สร้างเครือข่าย "ขยะแลกต้นไม้" ได้ 29 แห่ง จัดกิจกรรม "ขยะแลกต้นไม้" 40 ครั้ง มีประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาแลกต้นไม้ จำนวน 5,429.80 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 505 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 520 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 293 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 394.5 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 816.4 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 509.2 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 389.9 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 5 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 328.6 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 6 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 113 คน นำขยะรีไซเคิล จำนวน 789.9 ก.ก.มาแลกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือประสานเครือข่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0783

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **