ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50150000-3328

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางลัญฉกร แหลมทอง โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกรุงเทพมหนครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 กำหนดให้สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแผนงานประจำปีเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครต้องให้การส่งเสริมสนับนนุน และจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน สำนักงานเขตโดยฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสิรมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน ได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของผู้นำเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคมและกรุงเทพมหานคร

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชน รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต 2. ประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต 3. จัดกิจกรรมพิเศษ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วเบิกจ่ายเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – ก.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ิ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ และกิจกรรมพิเศษของสภาเด็ก ตามหนังสือที่ กท 5410/1523 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-29)

68.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ิ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ และกิจกรรมพิเศษของสภาเด็ก ตามหนังสือที่ กท 5410/1523 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – เม.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ิ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 และ 3 และขอปรับลดงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-26)

48.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – เม.ย. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ิ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-27)

42.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ิ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณ ร้อยละ 20

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-26)

36.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 – ก.พ. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยังไม่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 -ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยังไม่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-27)

24.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยังไม่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-27)

16.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2562 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเบิกเงินประกันสังคม อาสาสมัครฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกฯ เดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 การประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขต
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การประชุมสมาชิกเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **