ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50150000-3329

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนโดยส่วนรวมให้ดีขึ้นโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่และท้องถิ่นของตนเอง

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตน 2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม อนามัยและจิตใจ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 97 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-26)

88.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนส.ค. - ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-05-26)

69.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-27)

57.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 62 – มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-27)

32.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่านับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-27)

24.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่านับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนธันวาคม384 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติ เงินค่านับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-26)

7.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการเลือกตั้งและจัดสรรตำแหน่งกรรมการชุมชนที่หมดวาระ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการชุมชนจัดประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมและอนุมัติให้ใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่กำหนด พร้อมถ่ายภาพกิจกรรมดังกล่าวและคณะกรรมการชุมชนสำรองจ่ายเงินสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:คณะกรรมการชุมชน จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินและแนบเอกสารหลักฐานส่งให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อขอเบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชน ตรวจสอบการจัดกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเสนออนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน เดือนละ 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำเงินเข้าบัญชีธนาคารของชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **