ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50150000-3330

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสิรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ 3.เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งเป็นคลังแห่งความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนำมาซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก พร้อมให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งจัดกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-26)

88.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – มี.ค.,ก.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – มี.ค.,มิ.ย. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-28)

72.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63, เรียบร้อยแล้ว (เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-26)

68.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย. - พ.ค. ไม่เบิก เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง กทม. เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน พ.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-27)

62.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน เม.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ต.ค. 62 – ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน มี.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเดือน มี.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-27)

32.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม. อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-27)

28.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่ายเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานเดือน ต.ค. - พ.ย. แล้ว รอแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างลงนามสัญญา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการขออนุมัติเบิกเดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ สัญญา 1 ปี เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างลงนามสัญญา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพิเศษ กำหนดจัดกิจรรม ในเดือน มี.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมของอาสาสมัครฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **