ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50150000-3331

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางกัลญานีย์ สร้างสุระ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 2. ส่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายตามบ้านหนังสือ 5 บ้านในเขตหนองจอก บ้านละ 10 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 5410/1246 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย 1,500 คน ดำเนินการได้ 720 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.36

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... .กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน 2.2 บ้านหนังสือนูรุลสลาม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.3 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2.1 บ้านหนังสือบ้านชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ในวันที่ 14,15,17,18 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 120 คน 2.2 บ้านหนังสือนูรุลสลาม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.3 บ้านหนังสืออิบรอฮีม จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.4 บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน 2.5 บ้านหนังสือเคหะหนองจอก จัดกิจกรรม 5 ครั้ง ในวันที่ 14,15,16,17,18 มีนาคม 2563 กิจกรรมครั้งละ 30 คน รวม 150 คน รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง จำนวน 720 คน เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20 อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 20

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินกิจกรรมไปแล้วบางส่วน ในวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ จึงชะลอการดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน รวม 1,500 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อวัสดุและค่าของที่ระลึก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม สำรวจวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมประชุมและกำหนดกิจกรรม โดยกำหนดดำเนินกิจรรมของบ้านหนังสือ จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10 ครั้ง ๆ 30 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ ก่อนและหลัง การดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และของที่ระลึก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **