ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50150000-3334

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประสาน มะมา โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตะหนึกถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนิ่นกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญ 3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 งดประชุมเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 งดประชุมเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 งดประชุมเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63,25 ก.พ. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63,21 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63,6 ก.พ.63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63,26 ก.พ. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63,27 ก.พ. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62, 18 ก.พ. 63 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63,5 ก.พ. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63, 20 ก.พ. 63 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ ตรวจรับแล้วดำเนินการอยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ตรวจรับแล้วดำเนินการอยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62 แขวงคลองสิบ ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62,19 พ.ย.62, 4 ธ.ค. 62, 15 ม.ค. 63 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค.62 ,19 พ.ย. 62,3 ธ.ค. 62, 14 ม.ค. 63 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 ,27 ธ.ค. 62, 16 ม.ค. 63 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63 แขวงลำผักชี ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,27 ธ.ค. 62, 7 ม.ค. 63 แขวงโคกแฝด ประชุม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ,19 พ.ย. 62,13 ธ.ค. 62 แขวงคลองสิบ ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62,12 ธ.ค. 62, 8 ม.ค. 63 แขวงหนองจอก ประชุม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค.,19 พ.ย. 62,6 ธ.ค. 62, 22 ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.,19 พ.ย. 62 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงลำผักชี ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงโคกแฝด ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงคลองสิบ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62 แขวงหนองจอก ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.,19 พ.ย. 62 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.,19 พ.ย. 62 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงคลองสิบสอง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงลำผักชี ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงโคกแฝด ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ,19 พ.ย. 62 แขวงคลองสิบ ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ,19 พ.ย. 62 แขวงหนองจอก ประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.,19 พ.ย. 62 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 8 แขวง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ดำเนินการประชุมแล้ว ดังนี้ แขวงกระทุ่มราย ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. แขวงคู้ฝั่งเหนือ ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8ต.ค. แขวงคลองสิบสอง ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. แขวงลำต้อยติ่ง ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. แขวงลำผักชี ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. แขวงโคกแฝด ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. แขวงคลองสิบ ประชุม - ครั้ง แขวงหนองจอก ประชุม - ครั้ง กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการฯ กำหนดในเดือน ก.พ. 62 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดและวางแผน การดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0781

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **