ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม : 50150000-3335

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชุมสาย เย็นแข โทร 7387

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สังคมเมืองในปัจจุบันมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม สภาพแวดล้อม และยาเสพติด พื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดล้อม ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น พื้นที่เปลี่ยว อาคารร้าง ที่รกร้างว่างเปล่า ชุมชน สะพานลอยเดินข้าม ท่าเทียบเรือ เป็นต้น ซึ่งจุดเหล่านี้มักเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพและมักเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้มงวดตรวจตรา ป้องกัน และปราบปรามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดสิ้นไป ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชน จึงกำหนดเป็นนโยบายมหานครปลอดภัย ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและ ลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และทำให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตหนองจอก (ฝ่ายเทศกิจ) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและปกติสุข จึงได้จัดทำโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

50150900/50150900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2 เพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต 3 เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตหนองจอก 4 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสำนักงานเขตหนองจอกและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม 1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) มีการตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม 2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

8/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-25)

67.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม จุดเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งกลางวันและกลางคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1.เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด 2 ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงาน เสนอขออนุมัติโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-26)

17.00

26/11/2562 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม จุดเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งกลางวันและกลางคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจุดเสี่ยงภัย/จัดทำบัญชีจุดเสียงภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดเสี่ยงภัย/จัดทำบัญชีจุดเสียงภัย (จุดเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำรวจ รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามเป้าหมายที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่เทศกิจบันทึกผลการปฏิบัติงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3335

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3335

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0767

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **