ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50150000-3336

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

จ.ส.ต.สงกรานต์ เรือนคำ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนมีพื้นท่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ นั้น เพื่อให้กลไกในการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จีงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสม ให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ สำนักงาเขตจึงได้จัดตั้งลานกีฬา จำนวน 67 แห่ง โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลประสานงาน

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมและแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-26)

88.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค., ก.ค. 63 แล้ว (เดือนเม.ย. - พ.ค. 63 ไม่เบิกจ่าย ตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเดือน ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค.,มิ.ย. 63 แล้ว (เดือนเม.ย. - พ.ค. 63 ไม่เบิกจ่าย ตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเดือน ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-28)

65.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค. 63 แล้ว (เดือนเม.ย. - พ.ค. 63 ไม่เบิกจ่าย ตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเดือน มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค. 63 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - มี.ค. 63 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-26)

52.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - ก.พ. 63 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-27)

48.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.62 - ม.ค. 63 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-27)

24.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-26)

12.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. 62 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 17 อัตรา เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการเบิกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ เดือน ต.ค. 62 แล้ว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 63 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 67 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าสมทบกองทุนประกันสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **