ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50150000-3337

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวภาสินี มิตรอารีย์ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้ม่ครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิกรรมหนึ่งที่ภาครัญควรให้ความสนใจ

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีประโยชน์ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือก ให้กับประชาชนที่สนใจ

เป้าหมายของโครงการ

จัดเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 5410/1668 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนมุัติยกเลิกการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณรายการค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-28)

70.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมการเผยแพร่ฯ และขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงขอปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ขอปรับแผนการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงขอปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงขอปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 จึงขอปรับแผนการจัดกิจกรรมโดยเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุ ประสานกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด กำหนดดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างค้นหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อนำมาเผยแพร่ จำนวน 1 ภูมิปัญญา กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างค้นหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อนำมาเผยแพร่ จำนวน 1 ภูมิปัญญา กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ+ขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำฏีกาจัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเป็นวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทำแบบประเมินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมเอกสารโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ทำบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินโครงการ และเบิกจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0776

ตัวชี้วัด : 19. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 0.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.15

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.70

100 / 100
4
0.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **